Zasady ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

1. administratorem dotyczących mnie danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy świadczenia usług hotelarskich (por. art. 6 ust. 1 pkt b RODO) oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów lub usług administratora danych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) jest TATRA STYLE – siedziba: 34-425 Biały Dunajec, ul. Miłośników Podhala 115;
2. dane osobowe zbierane są poprzez dobrowolne wypełnienie przez Klienta formularza lub poprzez podanie wymaganych w formularzu danych w bezpośrednim kontakcie. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i wykonania usługi;
3. formularz rezerwacyjny zawiera wyraźnie oznaczone pola wymagane, których uzupełnienie jest niezbędne i pola dodatkowe, które mogą być dobrowolnie wypełnione przez Klienta. Dane osobowe, wskazane w formularzu są przetwarzane w celu wykonania usługi określonej w Umowie;
4. dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora Danych, w tym profilowaniu;
przysługują mi następujące uprawnienia:
– dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii,
– sprostowania (poprawiania) danych,
– usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
– do ograniczenia przetwarzania danych,
– do przenoszenia danych zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 RODO
– wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą przetwarzania jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu TATRA STYLE, w tym profilowania,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO;
– wycofania zgody w każdym czasie, w dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres tatrastyle@gmail.com, względnie osobiście w siedzibie TATRA STYLE. Ewentualne wycofanie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
6. Administrator Danych, zgodnie z przepisami:
– prawa gospodarczego,
– ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 459),
przechowywał będzie dane Klienta związane z zawarciem i obsługą Umowy przez okres 6 lat od momentu jej wygaśnięcia. Wskazany okres przechowywania danych nie będzie miał zastosowania, gdy Klient dobrowolnie wyrazi Administratorowi Danych zgodę na przetwarzanie dotyczących go danych w celach marketingowych. W takiej sytuacji przechowywanie danych przez ich Administratora trwało będzie do momentu wycofania tej zgody przez Klienta. Po odwołaniu przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jego dane zostaną usunięte z zasobów informacyjnych TATRA STYLE z wyjątkiem danych, których obowiązek przechowywania wynika z przepisów szczególnych.
7. dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione:
– podwykonawcom związanym z TATRA STYLE umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. obsługa kadrowa i księgowa, obsługa prawna, firmy informatyczne, agencje ochrony osób i mienia.
– TATRA STYLE deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych Klienta do państwa trzeciego;
8. Wszelkie zmiany w treści wyżej zamieszczonych obowiązków informacyjnych Administratora Danych Osobowych są dostępne na naszej stronie internetowej o adresie https://inwestycjaaparthotelprestige.pl w zakładce „Zasady ochrony danych osobowych”.